Odznaka ŻOT w stopniu

popularna

Odznaka ŻOT w stopniu

 

brązowa

Odznaka ŻOT w stopniu

srebrna

Odznaka ŻOT w stopniu

złota

Odznaka ŻOT w stopniu

duża srebrna

Odznaka ŻOT w stopniu

duża złota

REGULAMIN

Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze ustanawia Żeglarską Odznakę Turystyczną PTTK – ŻOT PTTK w celu zachęcenia żeglarzy, a w szczególności młodzieży, do systematycznego uprawiania turystyki żeglarskiej, połączonej z poznawaniem kraju ojczystego, jego atrakcji turystycznych, piękna i kultury, jego dróg wodnych, wybrzeża i portów, jak również krajów sąsiednich i ich portów.

§ 2

Organem powołanym do sprawowania nadzoru nad Żeglarską Odznaką Turystyczną, a w szczególności do jej nadawania, jest komisja Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK. Swoje uprawnienia do nadawania poszczególnych stopni odznaki, KTŻ ZG PTTK może przekazywać Oddziałowym Referatom Weryfikacyjnym ŻOT. Decyzje Komisji wydane w zakresie jej działania są ostateczne. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK. Odznaka w stopniu „Duża Złota” nadawana jest uchwałą Komisji Turystyki Żeglarskiej na wniosek Oddziałowego Referatu Weryfikacyjnego ŻOT.

§ 3

O ŻOT może ubiegać się każdy turysta żeglarz, który ukończył 12 lat, niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej, również niezrzeszony, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4

Ustanawia się sześć stopni odznaki: popularną, brązową, srebrną, złotą, dużą srebrną i dużą złotą, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności. Za każde powtórzenie zdobycia sumy punktów potrzebnych do przyznania kompletu odznak od popularnej do dużej złotej, niezależnie od czasokresu ich uzyskania, nadaje się wyróżnienie "Za wytrwałość", które przyjmuje nazwę „Duża Złota ze Szmaragdem” –odpowiedniego stopnia, w zależności od liczby powtórzeń. Jest to uwidocznione na odznace z kamieniem imitującym szmaragd, umieszczonym na kadłubie sylwetki jachtu. Wyróżnienie "Za wytrwałość" odpowiedniego stopnia nadaje KTŻ ZG PTTK na wniosek właściwego oddziałowego referatu weryfikacyjnego ŻOT.

Wzory Odznak zawiera załącznik do Regulaminu.

II. Warunki zdobywania Odznaki

§ 5

Podstawą do przyznania ŻOT jest zdobycie odpowiedniej dla danego stopnia odznaki ilości punktów w rejsach turystycznych, odbytych jachtem żaglowym po wodach śródlądowych lub morskich oraz spełnienie innych warunków określonych niniejszym Regulaminem.

§ 6

Do punktacji ŻOT zalicza się turystyczne rejsy żeglarskie trwające co najmniej 24 godziny.

§ 7

ŻOT w stopniu popularnym przyznaje się za zdobycie 100 punktów w ciągu jednego sezonu.

§ 8

ŻOT w stopniu brązowym przyznaje się za zdobycie 300 punktów w ciągu jednego sezonu.

§ 9

ŻOT w stopniu srebrnym przyznaje się za zdobycie 900 punktów w ciągu dwóch sezonów.

§ 10

ŻOT w stopniu złotym przyznaje się za zdobycie 1800 punktów w czasie dłuższym niż dwa sezony.

§ 11

ŻOT w stopniu dużym srebrnym przyznaje się za zdobycie 3000 punktów w czasie dłuższym niż trzy sezony, co najmniej na dwóch akwenach.

§ 12

ŻOT w stopniu dużym złotym przyznaje się za zdobycie 4200 punktów w czasie dłuższym niż cztery sezony, co najmniej na trzech akwenach.

§ 13

Za sezon, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się okres nawigacyjny jednego roku kalendarzowego.

§ 14

Za akwen, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, uważa się rzeki żeglowne, zespoły jezior (pojezierza), zalewy, zatoki, morza i oceany.

§ 15

Ustala się następujące normy punktacji zasadniczej:

1. Za przebycie pod żaglami 1 km szlaku w rejsach po wodach śródlądowych zalicza się:

a) przy płynięciu z prądem – 1 punkt,

b) przy płynięciu po wodach stojących – 2 punkty,

c) przy płynięciu pod prąd – 3 punkty.

2. Za przebycie pod żaglami 1 Mm (mili morskiej) w rejsach zatokowych i zalewowych zalicza się 2 punkty,

3. Za przebycie pod żaglami 1 Mm (mili morskiej) w rejsach morskich zalicza się 1 punkt,

4. Punkty zalicza się na podstawie przebytych kilometrów lub mil morskich, względnie za każdy dzień rejsu liczy się 25 punktów.

§ 16

Do punktacji zasadniczej dolicza się premie:

1. Za udokumentowane zwiedzenie obiektu krajoznawczego (zabytki kultury materialnej, rezerwaty przyrody, miejsca pamięci narodowej itp.) – 20 punktów, przy czym miasto lub zespół zabytków uważa się za jeden obiekt i przyznaje punkty tylko jednokrotnie za te same obiekty krajoznawcze. Łączna suma punktów za zwiedzanie obiektów turystycznych, nie może przekroczyć 10% ilości punktów zdobytych na żaglach.

2. Za transport łodzi wraz z załogą do miejsca rozpoczęcia rejsu drogą lądową lub wodną – 10 punktów za każde rozpoczęte 100 km, przy czym transportu w promieniu 20 km od miejsca zamieszkania nie liczy się, jak również transportu łodzi wraz z załogą po ukończonym rejsie. Łączna suma punktów za transport łodzi wraz z załogą nie może przekroczyć 10% ilości punktów zdobytych na żaglach.

3. Za przebycie na pagajach, na burłaka, na holu albo na silniku 1 km szlaku w kanałach, odcinkach rzek, pod mostami itp. zalicza się 1 punkt, jednak nie więcej niż 10% ilości punktów zdobytych na żaglach.

§ 17

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK może na wniosek organizatora przyznać uczestnikom żeglarskich imprez turystyczno – krajoznawczych premie w wysokości do 500 punktów, w zależności od skali trudności i programowanej treści turystyczno – krajoznawczej rejsu.

§ 18

Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia odznaki, zalicza się na poczet odznaki wyższego stopnia. Nie może to jednak spowodować przyznania dwóch stopni odznaki w jednym sezonie.

§ 19

Wpisów do Turystycznego Dzienniczka Żeglarskiego dokonuje się na podstawie zapisów dziennika jachtowego, książki pływań lub książeczki żeglarskiej. Potwierdzenia wpisów dokonuje się zgodnie z § 20 niniejszego Regulaminu.

§ 20

1. Potwierdzenie pobytu na szlaku można uzyskać w jednostkach organizacyjnych i obiektach PTTK, urzędach administracji terenowej, posterunkach Policji i Służby Granicznej, urzędach pocztowych, urzędach administracji rzecznej i morskiej, na stacjach kolejowych, w sklepach, u bosmanów, kierowników portów i przystani itp.

2. Uczestnikom rejsów zbiorowych co najmniej od trzech łodzi, organizowanych przez kluby żeglarskie PTTK potwierdzenia wydają kierownicy, komandorzy tych rejsów.

3. Uczestnikom rejsów zalewowych, zatokowych i morskich potwierdzenia wydaje na podstawie zapisów dziennika jachtowego kapitan jachtu lub instruktorzy turystyki żeglarskiej PTTK. Potwierdzenia powinny zawierać pieczęć, datę i podpis potwierdzającego.

§ 21

Ubiegający się o przyznanie ŻOT w stopniach od popularnego do dużego srebrnego przedkłada właściwemu oddziałowemu referatowi weryfikacyjnemu ŻOT wypełniony, podliczony i potwierdzony przez instruktora turystyki żeglarskiej Turystyczny Dzienniczek Żeglarski.

§ 22

Ubiegający się o ŻOT w stopniu dużym złotym przedkłada Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK bezpośrednio albo za pośrednictwem oddziałowego referatu weryfikacyjnego ŻOT prawidłowo wypełniony i podliczony Turystyczny Dzienniczek Żeglarski, którego wpisy podlegają zatwierdzeniu przez przewodniczącego KTŻ ZG PTTK.

§ 23

Turystyczne Dzienniczki Żeglarskie wypełnione nieczytelnie i niezgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu nie będą weryfikowane.

§ 24

Po zweryfikowaniu wpisu i nadaniu odznaki przez właściwą KTŻ zostaje wydana legitymacja uprawniająca do wykupienia i noszenia odpowiedniej odznaki.

§ 25

Obowiązek prowadzenia ewidencji nadawanych odznak ŻOT do stopnia Dużej Srebrnej spoczywa na oddziałowych referatach weryfikacyjnych ŻOT, a dla odznaki ŻOT Dużej Złotej i „Za wytrwałość” na KTŻ ZG PTTK.

§ 26

Turystyczne Dzienniczki Żeglarskie i Odznaki ŻOT wydaje PTTK i rozprowadza odpłatnie za pośrednictwem swoich jednostek terenowych.

III. Postanowienia końcowe

§ 27

Komisja Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK może w wyjątkowych przypadkach przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki żeglarskiej Dużą Złotą Żeglarską Odznakę Turystyczną, względnie, jeżeli osoba ta już ją posiada, wyróżnienie "Za wytrwałość" z odpowiednią ilością szmaragdów.

§ 28

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 38/XVIII/2015 Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 21 stycznia 2015 roku i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

Wskazówki dotyczące wypełniania dzienniczka żeglarskiego:

 

1. Dzienniczek winien być wypełniany w sposób czytelny i staranny, przy równoczesnym oszczędnym wykorzystaniu miejsca.

2. Dzienniczki wypełnione niezgodnie z regulaminem ŻOT i niniejszymi wskazówkami nie będą weryfikowane.

3. Począwszy od strony 2 poszczególne rubryki należy wypełniać w sposób następujący:

w rubr. 1 – wpisać u góry rok, niżej cyframi dzień, miesiąc i godzinę ważniejszych wydarzeń na trasie, np.: wypłynięcie, holowanie, lądowanie, postoje itp.,

w rubr. 2 – przed rozpoczęciem rejsu – nazwę i klasę łodzi oraz powierzchnię żagli, nazwiska i imiona, rok urodzenia i stopnie żeglarskie załogi oraz nazwę organizatora rejsu, o ile nie jest to rejs indywidualny,

w rubr. 3 – w czasie rejsu – nazwy mijanych miejscowości lub w razie ich braku opisowo określać położenie, np.: nocleg na SE cyplu jeziora X, na 243 km rzeki Y itp.,

w rubr. 4 – uzyskiwać potwierdzenia zgodnie z § 20 regulaminu ŻOT, a jeżeli w rejsie bierze udział przodownik ŻOT, to można jej nie wypełniać,

w rubr. 5 – zaznaczać niesione żagle, np.: GF – grot i fok, G/2r – grot z 2 refami itp.,

w rubr. 6 – ważniejsze wydarzenia, np.: żeglowanie pod prąd, na wiosłach, holowanie, zwiedzanie, awarie itp.,

w rubr. 7 – ilość przebytych na trasie kilometrów lub mil morskich,

w rubr. 8 – ilość przypadających na dany odcinek trasy punktów, zgodnie z § 15 i § 16 regulaminu ŻOT,

w rubr. 9 – przodownik ŻOT własnoręcznym podpisem potwierdza zapisy, zgodnie z §§ 20, 21 i 22 regulaminu ŻOT.

4. W razie zwiedzania obiektów zabytkowych lub miast należy w rubryce 4 lub 6 uzyskać potwierdzenie pobytu. Bez poświadczenia zwiedzenia punkty nie będą zaliczone!

5. Po uzyskaniu ilości punktów potrzebnej dla odznaki ŻOT w stopniach: popularnym, brązowym, małym srebrnym i małym złotym oraz dużym srebrym dzienniczek należy przesłać do właściwej Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK,a na stopień duży złoty do Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK.

6. Odpisy dokonywane z książeczek żeglarskich lub dzienników jachtowych winny być podpisane przez kapitana jachtu lub klub żeglarski.