24 lutego 2018 roku w Warszawie odbyła się Krajowa Konferencja Turystyki Żeglarskiej PTTK, która dokonała wyboru członków Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu głównego PTTK na kolejną kadencję. Skład Kadencji został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu 10 marca 2018.

Uchwała nr 55/XIX/2018
Zarządu Głównego PTTK z 10 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Statutu PTTK oraz § 7 Regulaminu Wzorcowego Komisji, Rad i Zespołów ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK:
§1

Zatwierdza następujący skład Komisji Turystyki Żeglarskiej ZG PTTK wybranej przez Krajową Konferencję Turystyki Żeglarskiej w dniu 24 lutego 2018 r. w Warszawie:

1. Wojciech Skóra – przewodniczący
2. Paweł Czudowski – wiceprzewodniczący
3. Barbara Kalinowska – sekretarz
4. Maciej Grzemski
5. Józef Kwaśniewicz
6. Józef Ostrowicz
7. Mariusz Sulewski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.